Sloboda narodu

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA – 10.decembar

Međunarodni dan ljudskih prava se obilježava širom svijeta kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca.


Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite 
građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka- od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.
Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba, koja se stiču rođenjem, koja su neotuđiva i nedjeljiva, svojstvena svim ljudima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, pol, nacionalno i etničko porijeklo, boju kože, vjeru, jezik ili bilo koji drugi status.
Prava svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini propisana su Ustavom Bosne i Hercegovine, međunarodnim ugovorima ili konvencijama koje je BiH potpisala, kao i zakonima.

U svijetu je proteklih 20 godina došlo do temeljnog napretka u unapređenju prava žena, razvoja međunarodnog prava za utvrđivanje odgovornosti za kršenje ljudskih prava, zaštiti i promociji prava marginalizovanih grupa i mnogo veće razumijevanje univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava.

Sloboda Narodu

Add comment

Pratite nas

Možete nas naći i kontaktirati i na sljedećim lokacijama